fbpx

Regulamin sklepu internetowego
www.nasionadukiewicz.pl
obowiązujący od dnia 02.08.2021

Regulamin określa zasady realizowania usług i sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego z użyciem portalu znajdującego się pod adresem strony internetowej www.nasionadukiewicz.pl oraz zasady realizacji zawartych z użyciem narzędzi dostępnych w obrębie owego portalu umów.
Sklep prowadzony jest przez Piotra Dukiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą Gospodarstwo Nasienne Piotr Dukiewicz z siedzibą w Chociule 78, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 9271888835, REGON 080238682
Dane kontaktowe:
1) Adres pocztowy:
Gospodarstwo Nasienne Piotr Dukiewicz, Chociule 78, 66-200 Świebodzin
2) e-mail na adres: biuro@nasionadukiewicz.pl
3) numer telefonu: 607-755-625, 512-464-545

§1.

Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:
1. Sklep internetowy, sklep – działalność prowadzona przez Sprzedawcę za pośrednictwem portalu internetowego ulokowanego i dostępnego pod adresem strony internetowej www.nasionadukiewicz.pl/sklep
2. Sprzedawca/Gospodarstwo Nasienne Piotr Dukiewicz – oznacza Piotr Dukiewicz, prowadzący działalność gospodarczą Gospodarstwo Nasienne Piotr Dukiewicz z siedzibą w Chociule 78, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 9271888835, REGON 080238682,
3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego do zawarcia umowy, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności
prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego,
4. Regulamin – niniejszy regulamin, który pozostaje dostępny dla Klienta pod adresem strony internetowej www.nasionadukiewicz.pl/sklep/regulamin
5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
6. Towar – przedmioty i usługi oferowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego,
7. Konto Klienta – funkcjonalność sklepu pozwalająca Klientowi na dokonywanie zakupów bez potrzeby każdorazowego podawania danych osobowych, umożliwiająca ponadto między innymi możliwość edycji tych danych, przeglądania historii zamówień, składanie reklamacji,
8. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu,

§2.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
2. Sprzedawca oferuje Towar, a to w formie ofert formułowanych i dostępnych na warunkach określonych w Sklepie,
3. Zamówienia składane w sklepie realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4. Dla prawidłowej wydajności podczas korzystania ze Sklepu Klientowi zaleca się korzystanie z urządzenia, które pozwoli przynajmniej na realizację następujących wymagań sprzętowych:
a. przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript,
b. włączona obsługa JavaScript,
c. włączona obsługa plików Cookies.
5. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat z tytułu korzystania przez Klienta z narzędzi informatycznych stanowiących elementy sklepu, tj. strony internetowej oraz narzędzi pozwalających na złożenie zamówienia,
6. Wszelkie zgłoszenia dokonywane przez Klienta, w tym Konsumenta, Sprzedawcy, powinny być kierowane pod następujące adresy poczty elektronicznej lub numery telefonów:
Email: biuro@nasionadukiewicz.pl Email: biuro@nasionadukiewicz.pl Telefon: 607 755 625
7. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
a. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego
funkcjonowania oraz zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z
poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
c. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
d. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu
internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
e. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej
(spam).

§3.

1. Gospodarstwo Nasienne Piotr Dukiewicz świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.nasionadukiewicz.pl/sklep . Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
3. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zdecyduje się na rejestrację Konta Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: śledzenia historii zamówień oraz śledzenia statusu złożonego zamówienia. Rejestracja konta może także uprawniać klienta do uzyskania rabatów w
przypadku wprowadzenia takiej promocji przez Sprzedawcę.
4. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.nasionadukiewicz.pl zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas
składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
5. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podania adresu poczty elektronicznej (adresu e- mail) i hasła. Ponadto w celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, wskazanych jako obligatoryjne. Podanie danych wskazanych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, a także realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest
dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
6. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”.
Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Gospodarstwo Nasienne Piotr Dukiewicz wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta z linkiem aktywacyjnym, którego uruchomienie pozwoli na aktywację konta i potwierdzenie procesu rejestracji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
7. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Gospodarstwo Nasienne Piotr Dukiewicz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@nasionadukiewicz.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Gospodarstwo Nasienne Piotr Dukiewicz Chociule 78, 66-200 Świebodzin żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
8. Gospodarstwo Nasienne Piotr Dukiewicz może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta (zlikwidować Konto Klienta) z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
a. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
b. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
c. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
d. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
9. Gospodarstwo Nasienne Piotr Dukiewicz może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e- mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
10.Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
11.Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
12.Korzystanie ze sklepu wymaga uprzedniego podania niezbędnych danych. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać dane osobowe, o które zostanie poproszony, przy czym podanie danych przez Klienta pozostaje dobrowolne. Odmowa podania danych niezbędnych, tj. danych, których podanie wymagane jest dla prawidłowej realizacji umowy, może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§4

1. Przeglądanie asortymentu sklepu odbywa się poprzez korzystanie z zawierających się w sklepie narzędzi informatycznych, a to z wykorzystaniem odpowiednich programów (przeglądarki internetowe).
2. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto. Ceny podane przy danym towarze nie obejmują kosztów jego dostawy chyba, że co innego wynika z opisu towaru.
3. Klient może dokonać zakupu towaru oferowanego za pośrednictwem Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.nasionadukiewicz.pl/sklep. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu przez Klienta w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
4. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta
jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.nasionadukiewicz.pl/sklep skompletować zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk deklarujący złożenie zamówienia („Zamawiam”, „Potwierdź zakup”, „Kupuję”). Kliknięcie owego przycisku tożsame jest z oświadczeniem przez klienta chęci złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty za towar będący przedmiotem zamówienia oraz koszty dostarczenia owego towaru na adres wskazany przez Klienta.
6. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk kierujący do podsumowania zamówienia („do kasy”, „potwierdzenie zamówienia”), Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.
7. W formularzu zamówienia należy wskazać:
a. imię i nazwisko oraz adres Klienta,
b. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta,
c. dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli
zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.                                                                                                                                           8. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
9. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.nasionadukiewicz.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
11. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru (adresu) i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, wypełnieniu formularza zamówienia, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz podaniu danych koniecznych do realizacji umowy sprzedaży towaru. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Gospodarstwo Nasienne Piotr Dukiewicz oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
12. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e- mail), wskazany w formularzu zamówienia lub Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Gospodarstwo Nasienne Piotr Dukiewicz wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Gospodarstwo Nasienne Piotr Dukiewicz z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Gospodarstwo Nasienne Piotr Dukiewicz. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.                                                                                 13. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 12 godzin od otrzymania od Gospodarstwo Nasienne Piotr Dukiewicz wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, zamówienie jest anulowane, a informacja o tym jest wysyłana do Klienta. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem zamówienia.
14.Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.

§5

1. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, zwłaszcza i nie wyłącznie w przypadkach, gdy:
a) Klient podał nieprawdziwe dane, lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje zamówienia,
b) Klient jest dłużnikiem Sprzedawcy,
c) Klient narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich
dobra osobiste,
d) Klient wykorzystuje sklep do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,
ewentualnie jego zachowanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub stanowi nadużycie prawa sprzeczne z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem,
e) Klient dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie sklepu, na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,
f) Klient udostępnia login i hasła osobom trzecim,
g) Klient narusza postanowienia regulaminu.
2. Dowodem zawarcia umowy wydawanym przez Sprzedawcę jest faktura VAT lub
przesłana na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji konta, a w przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji konta – adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia, a także potwierdzenie zawarcia umowy. W przypadku klientów nieposiadających NIP zostanie dołączony do zamówienia paragon fiskalny.

§6

1. Towar dostarczany jest przez Sprzedawcę Klientowi za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.
2. Koszt dostawy ponosi Klient, jeżeli następuje ona poprzez wysyłkę Towaru.
3. W sytuacji gdy towar zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu:
a) podania błędnych danych adresowych,
b) nieodebrania przesyłki przez Klienta,
c) innej przyczyny leżącej po stronie Klienta
Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkimi kosztami związanymi z taką sytuacją, w szczególności kosztami przesłania towaru, a jeżeli Sprzedawca prawidłowo wprowadził wiadomość elektroniczną do systemu informatycznego obsługującego adres poczty elektronicznej Klienta, uiszczona przez Klienta płatność z tytułu zakupu nie podlega zwrotowi.
4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, Klient powinien spisać z kurierem protokół obejmujący informacje dotyczące nieprawidłowości w stanie przesyłki. W przypadku ich dostrzeżenia już po dostarczeniu przesyłki Klient powinien powiadomić o powyższym kuriera domagając się spisania protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyną odmowy uznania jego roszczeń reklamacyjnych kierowanych do Sprzedawcy.
5. W przypadku gdy Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika, a klientem jest Konsument – niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania przez Sprzedawcę przewoźnikowi.
6. W przypadku, w którym zakupiony przez Klienta Towar z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy nie będzie odpowiadał opisowi lub warunkom gwarantowanym opisem, Sprzedawca – po należytym udokumentowaniu tego faktu przez Klienta i weryfikacji stanu faktycznego z dostawcą – prześle Klientowi towar zgodny z zamówieniem.

§7.

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad zgodne z ich opisem przedstawionym w sklepie, a także informować o możliwości wystąpienia różnic Towaru zamówionego od tego prezentowanego w ofercie sklepu.
2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedany Towar. Wobec Klientów niebędących Konsumentem, Sprzedawca wyłącza uprawnienia Klienta do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.
3. Reklamacje składane są za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępny pod adresem www.nasionadukiewicz.pl/kontakt lub w wiadomości na adres poczty elektronicznej biuro@nasionadukiewicz.pl
4. Złożenie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email.
5. Reklamacje załatwiane są niezwłocznie. O sposobie załatwienia reklamacji klient informowany jest w wybrany przez niego sposób. Jeśli nie wybrano żadnego sposobu o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca informuje poprzez wiadomość email.
6. Zgodnie z zapisem art. 5612 §1 ustawy Kodeks Cywilny Klient będący Konsumentem wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi ma obowiązek, na koszt sprzedawcy, jeżeli jest to konieczne przy uwzględnieniu charakteru danego Towaru, dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego przez Sprzedawcę. W niniejszym przypadku jest to: Gospodarstwo Nasienne Piotr Dukiewicz, Chociule 78, 66-200 Świebodzin
7. Instytucja rękojmi opisana została w art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Klientowi pozostającemu Konsumentem, jeżeli Towar pozwala na przyjęcie istnienia uprawnień z rękojmi, przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia wady, wymiany towaru na nowy wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca może jednocześnie odmówić żądania Klienta w zakresie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zaoferować Klientowi nieodpłatną naprawę lub wymianę Towaru.

§8.

1. Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy bez podawania przyczyny wynikają m.in. z załącznika nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, który formułuje je w następujący sposób:
Strona 11 z 17

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Jeżeli jednak zamówi w sklepie treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, to Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej lub adres Sprzedawcy zawarty w Regulaminie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia o odstąpieniu.
4. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej ADRES STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Mogą Państwo także przesłać oświadczenie o odstąpieniu przy zachowaniu wzoru dostępnego pod adresem:
LINK DO WZORU OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie
otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
6. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
7. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z
korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§9

1. Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku następujących umów:
a) gdy klientem jest przedsiębiorca;
b) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
c) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;                                                                f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) zawartej w drodze aukcji publicznej;
2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
3. Konsument, z zastrzeżeniem ust. 7, ma prawo dochodzenia rozstrzygnięcia sporu
na drodze postępowania polubownego, w tym sądu polubownego, co wymaga również zgody Sprzedawcy. W szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do organizacji wspierających prawa konsumentów lub przed Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.
4. Konsument może zwrócić się także o pomoc do organizacji społecznych, które zakresem swojej działalności obejmują między innymi ochronę praw konsumentów.
5. Sprzedawca umożliwia konsumentom, z zastrzeżeniem ust. 7, dodatkowe uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 365 dni od dnia wydania towaru (niezależne od uprawnienia wynikającego z ustawy o prawach konsumenta), na następujących zasadach:
a) uprawnienie dotyczy towarów nieużywanych, zapakowanych w oryginalne, nieuszkodzone opakowanie, nie nienoszące śladów otwarcia,
b) produkt, mimo nienaruszenia opakowania, jest uszkodzony lub nosi ślady oddziaływania na nie czynników zewnętrznych jak woda, środki chemiczne, wysoka lub niska temperatura itp.,
c) produkt nie jest produktem personalizowanym na zamówienie Klienta.
6. Realizacja uprawnienia o jakim mowa w ust. 5 Regulaminu odbywa się poprzez poinformowanie Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej biuro@nasionadukiewicz.pl , przy zachowaniu co najmniej następujących
kroków:
a) Wiadomość powinna zawierać co najmniej numer zamówienia i nazwę
zwracanego towaru i przyczynę zwrotu.
b) Po otrzymaniu wiadomości Sprzedawca poinstruuje Konsumenta o
sposobie realizacji zwrotu, jeżeli ten będzie przysługiwał Konsumentowi.
c) Przesyłka produktu odbywa się na koszt i ryzyko Konsumenta.                                                                                                                                                     d) Jeżeli po odbiorze przesyłki okaże się, ze produkt nie spełnia warunków o jakich mowa powyżej, Sprzedawca dokona zwrotnego odesłania produktu na koszt i ryzyko Konsumenta po wcześniejszym poinformowaniu go o powyższym oraz ustaleniu zasad zwrotu.
7. Uprawnienia o jakich mowa w ust 3-6 nie dotyczą Konsumentów będących osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§10.

9. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w ramach sklepu internetowego podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwala na to ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną, chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie.
10.W dalszym zakresie normy ochrony i przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności Sprzedawcy, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.

§11

1. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów
zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy
dla siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Konsumentów.
2. Prawem właściwym dla umów zawieranych w ramach Sklepu jest prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, że wybór prawa polskiego nie może pozbawiać Klienta będącego Konsumentem ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce
zwykłego pobytu.

§12

1. §12 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte znajduje zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Klientów, którzy przy zawarciu umowy ze Sprzedawcą nie są Konsumentem.
2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności czy dostawy oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Produkty będące przedmiotem umowy zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie Konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższe okoliczności w przypadku ewentualnego sporu ze Sprzedawcą.
6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy.
7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.                                                                                                                                                                                                                                                8. W przypadku klientów nie będących konsumentami zastosowanie ma prawo polskie, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z korzystania ze sklepu pozostaje sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 13

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną opublikowane w sposób wyraźny na stronie internetowej www.nasionadukiewicz.pl , na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci zostaną ponadto powiadomieni za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty
elektronicznej przypisany do Konta Klienta.
3. Użytkownik posiadający Konto Klienta nie wyrażający zgody na wprowadzone
zmiany ma prawo poinformować o tym Sprzedawcę. Takie oświadczenie
równoważne jest z wypowiedzeniem umowy o prowadzenie Konta Klienta.
4. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności
dokonane przez Klientów przed ich wejściem w życie (początkiem obowiązywania).